Stadgar för Södertörns Radioamatörer

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Södertörns Radioamatörer, förkortat SödRa.

Föreningens styrelse har sitt säte i Haninge kommun.

§ 2 Syfte

Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation vars medlemmar i alla åldrar är intresserade av amatörradio och radioexperiment, med syftet:

 • att aktivera medlemmarna för att utvecklas inom området för radiokommunikation samt på olika sätt stödja och hjälpa till en stimulerande och givande fritidssysselsättning

 • att aktivt intressera ungdomar för hobbyn

 • att bland medlemmarna verka för gott kamratskap

 • att vara sina medlemmars kontaktorgan och remissinstans emot olika myndigheter och samarbetsorgan

 • att vid behov och möjlighet kunna ställa sina resurser till förfogande för radio- och sambandsfrågor inom olika samhällsfunktioner.

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Som medlem kan antas intresserad enskild person eller organisation som godkänner och ansluter sig till dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Medlem ska också vara villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för föreningens syfte.

Medlemskap träder i kraft när årsavgift har erlagts och registrerats på föreningens konto.

En medlem som allvarligt skadar föreningen eller dess rykte, motverkar dess syften eller inte efterlever dess stadgar kan uteslutas och därmed avstängas från att delta i föreningens möten. Styrelsen beslutar, i förekommande fall, med kvalificerad majoritet. Medlemmen skall ha getts tillfälle att förklara sig före beslutet. Styrelsen kan, med kvalificerad majoritet, besluta att ompröva medlemskapet.

Medlem, som utträder eller uteslutits, äger inte rätt att återfå erlagd medlemsavgift eller andra avgifter.
Medlem skall hålla föreningen informerad om aktuella adresser, postadress såväl som e-postadress för kallelser och information.

§ 5 Avgifter

Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek fastställes av årsmötet som också beslutar om senaste betalningsdag. Vid beviljat medlemskap under de två sista månaderna av verksamhetsåret gäller årsavgiften även för nästkommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutar också om differentierad medlemsavgift för ungdom, familj eller förening, samt del av år.

§ 6 Styrelse

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och årsmötets beslut.

Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter som väljs på två år samt två suppleanter som väljs på ett år. Ordförande väljs på två år och övriga ledamöter enligt principen att halva antalet väljs varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga styrelsefunktionärer.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen

 • utser firmatecknare

 • fastställer själv sin arbetsordning

 • skall varje verksamhetsår hålla minst fyra styrelsemöten

 • svarar för att styrelsemöten och årsmöten protokollförs. Arkivering skall ske av årsmötes- och styrelseprotokoll samt av föreningens inkommande och utgående skrivelser

 • förvaltar föreningens tillgångar och avlämnar till årsmötet verksamhets- och ekonomisk berättelse
  omfattande räkenskapsåret

 • ansvarar för att revisorerna får bokslutet senast 30 dagar innan revisionen

 • ansvarar för att inköp och övriga ekonomiska åtaganden till betydande belopp i förväg skall ha beslutats av styrelsen

 • är beslutsbeslutmässig efter att samtliga styrelseledamöter har kallats skriftligt minst sju dagar i förväg till sammanträdet ifråga och att minst fyra av de kallade är närvarande

 • skall tillse att kontinuerliga kontakter upprätthålls med föreningen Sveriges Sändareamatörer

 • utser övriga funktionärer nödvändiga för verksamheten

 

§ 7 Revision

För granskning (fortlöpande) av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen. En skriftlig revisionsberättelse skall avges och föredras på årsmötet.


 

§ 8 Valberedning

Valberedningen

 • skall föreslå styrelsekandidater till de förtroendeuppdrag som väljs av årsmötet. Valbar är fysisk medlem i föreningen som är myndig

 • skall verka för ombyte och kontinuitet genom att ta hänsyn till medlemsstrukturen i föreningen vid förslag till kandidater

 • skall presentera sitt förslag till kandidater senast 30 dagar innan årsmötet.

 

§ 9 Ordinarie årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas senast 15 mars. Till årsmötet kallas medlemmarna skriftligt, alternativt via meddelad e-postadress, senast tre veckor före årsmötesdagen. Handlingar finns att hämta vid föreningens träffar, hos ordförande/sekreterare eller på föreningens webbplats senast 14 dagar innan årsmötet.

På årsmötet skall alltid följande ärenden behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän som jämte mötets ordförande skall justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysning

6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse

8. Framläggande av revisionsberättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret

10.Behandling av styrelseförslag

11.Behandling av motioner

12. Val av styrelse

 1. ordförande väljs på två år

 2. val av övriga styrelseledamöter som väljs på två år efter principen att hälften väljs varje år

 3. val av suppleanter som väljs på ett år

13. Val av två revisorer varav en utses som sammankallande

14. Val av valberedning bestående av minst två ledamöter varav en utses som sammankallande

15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

16. Fastställande av medlemsavgifter för året efter det år under vilket årsmötet hålls samt sista betalningsdag

17. Mötet avslutas

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligt anhållit därom eller om styrelsen/revisorer så påkallar. Vid extra årsmöte skall kallelsen innehålla de frågor som skall behandlas samt punkterna 1-6 enligt dagordningen för ordinarie årsmötet. Inga övriga frågor får behandlas. Utskick skall ske till alla medlemmar senast tre veckor innan mötesdagen. Beträffande protokoll gäller vad som i paragraf 9 stadgas för årsmötet.

§ 11 Motioner

Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens årsmöte skall till styrelsen göra skriftlig anmälan härom senast 1 januari årsmötesåret. Motioner och styrelsens yttrande finns att hämta senast 14 dagar innan årsmötet, vid föreningens möten eller hos ordförande/sekreterare.

§ 12 Röstförfarande

Vid val har varje medlem en (1) röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal. Enkel majoritet är gällande utom vid stadgeändring eller upplösning av föreningen. Röstning med fullmakt är tillåten men medlem får bara rösta för en (1) fullmakt förutom sin egen röst. Fullmakt ska vara skriftlig och registreras i samband med fastställande av röstlängden.

§ 13 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar är inte giltig med mindre än att ett enhälligt beslut därom fattats på ordinarie årsmöte, eller ett beslut om ändringar fattas på två av varandra följande möten, varav ett årsmöte och ett extra årsmöte och därvid på båda mötena bifalles av minst tre fjärdedelar av de röstande. Minst 30 dagar skall ha förflutit mellan de båda mötena. Ändringsförslaget skall utförligt ha presenterats i kallelsen till mötena i fråga.

§ 14 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning måste, för att äga giltighet, bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande på två av varandra följande möten varav ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte samt att det mellan de båda mötena förflutit minst 30 dagar.

Kallelsen till mötena skall tydligt presentera förslaget till upplösning. På det senare av dessa möten skall beslutas om hur föreningens tillgångar skall fördelas, i överensstämmelse med föreningens syfte.


 

Dessa stadgar antogs vid årsmötet 2011


 
Betala fika med Swish!
Fika/mat i klubbstugan:
123 422 2030

Kurser!

Läs och anmäl till kurs!

Klicka här och läs mer!

QO på Tradera

QO finns nu på Tradera!

Klicka här och läs mer!

QO-Translate

Programmet

30 sep 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
01 okt 2023
10:00 - 15:00
Kolmilan på Gålö
04 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
11 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan
18 okt 2023
19:30 - 21:00
Onsdagsträff i klubbstugan

Avgifter för 2023

Medlemsavgift
Vuxen 250kr
Ungdom t.o.m. det år man fyller 25 år 75kr
Familjemedl 125kr
Nya medlemmar efter den 1/7 betalar halv årsavgift för resterande del av det första året
Nya medlemmar efter den 1/11 betalar hel årsavgift och den gäller då resten av året och för hela nästkommande år.

Logga in/ut

Här fanns våra besökare

Om Cookies